دوره های منطقه 15 تهران

بازیگری2-پردیس تئاتر تهران فرهاد بشارتی
بازیگری2-پردیس تئاتر تهران
فرهاد بشارتی

تابستان 1402

8 جلسه

حضوری ویژه 12 سال به بالا

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 1.700.000 تومان
بازیگری2-پردیس تئاتر تهران مریم کاظمی
بازیگری2-پردیس تئاتر تهران
مریم کاظمی

تابستان 1402

6 جلسه

حضوری- ویژه 7تا 15 سال

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 1.390.000 تومان
بازیگری2-پردیس تئاتر تهران مریم کاظمی
بازیگری2-پردیس تئاتر تهران
مریم کاظمی

تابستان 1402

6 جلسه

حضوری- ویژه 7تا 15 سال

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 1.790.000 تومان
بازیگری سینما-پردیس تئاتر تهران علی بیگدلی
بازیگری سینما-پردیس تئاتر تهران
علی بیگدلی

شنبه و دوشنبه - ساعت 15 تا 17

هشت جلسه

حضوری

باغ موزه هنر ایرانی معاونت هنری

حضوری : 1.350.000 تومان
کارگاه عروسک گردانی-پردیس تئاتر تهران احمد آکشته
کارگاه عروسک گردانی-پردیس تئاتر تهران
احمد آکشته

شنبه 16:00 تا 18:00

5 جلسه (10 ساعت)

حضوری

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 2.500.000 تومان
اردوی مدرسه جنگلی دپارتمان اردو
اردوی مدرسه جنگلی
دپارتمان اردو

نیم روزه (5 ساعت)

اردوی گروهی

حضوری : 4.200.000 تومان
بازیگری1-پردیس تئاتر تهران مریم کاظمی
بازیگری1-پردیس تئاتر تهران
مریم کاظمی

تابستان 1402

6 جلسه

حضوری- ویژه 7تا 15 سال

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 1.390.000 تومان
بازیگری1-پردیس تئاتر تهران مریم کاظمی
بازیگری1-پردیس تئاتر تهران
مریم کاظمی

تابستان 1402

6 جلسه

حضوری- ویژه 7تا 15 سال

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 1.790.000 تومان
بازیگری1-پردیس تئاتر تهران فرهاد بشارتی
بازیگری1-پردیس تئاتر تهران
فرهاد بشارتی

1402/04/01

8 جلسه

حضوری ویژه 12 سال به بالا

پردیس تئاتر تهران

حضوری : 2.100.000 تومان