دوره های حضوری رضا مهدی زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی رضا مهدی زاده :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.