دوره های حضوری ادمین مدرسه تابستانی ۱۳ :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی ادمین مدرسه تابستانی ۱۳ :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.