دوره های حضوری مدرسه تابستانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مدرسه تابستانی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.