دوره های مرتبط

گرافیک محیطی-فرهنگسرای سرو حسین عناصری
گرافیک محیطی-فرهنگسرای سرو
حسین عناصری

دوشنبه -چهارشنبه

8 جلسه

حضوری

فرهنگسرای سرو

حضوری : 6.000.000 تومان
عکاسی دیجیتال-فرهنگسرای سرو سعید فداییان
عکاسی دیجیتال-فرهنگسرای سرو
سعید فداییان

سه شنبه ها ساعت 16 تا 18

8 جلسه

حضوری

فرهنگسرای سرو

حضوری : 2.000.000 تومان
گرافیک-فرهنگسرای سرو کوروش پارسانژاد
گرافیک-فرهنگسرای سرو
کوروش پارسانژاد

دوشنبه -چهارشنبه

10 جلسه

حضوری

فرهنگسرای سرو

حضوری : 10.000.000 تومان
پی نما (کمیک موشن)-فرهنگسرای سرو سعید رزاقی خمسی
پی نما (کمیک موشن)-فرهنگسرای سرو
سعید رزاقی خمسی

پنج شنبه ساعت 3 تا 5

12 جلسه

حضوری

فرهنگسرای سرو

حضوری : 5.000.000 تومان